విన్నపములు భవానీశంకర విన్నపములు  

భవానీశంకర విన్నపములు
ఫలశ్రుతి

ఈ భవానీశంకర విన్నపములను ప్రతిదినమును సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయసమయములందు భక్తిశ్రద్ధలతో బఠియించువారి కప్పరమేశ్వరుం డష్టైశ్వర్యముల నొసంగి రక్షించు నని పురాణప్రసిద్ధి గాన ప్రతివారును తప్పక పఠించి కృతార్థులగుదురు గాక!

భవానీశంకర విన్నపములు
పీఠిక

AndhraBharati AMdhra bhArati - bhavanISaMkara vinnapamulu - bhavAnImanOhara vinnapamulu - bhavAnimanOhara vachanamulu - telugu andhra tenugu ( telugu andhra )