భాష నిఘంటువులు ఆంధ్రనామసంగ్రహము
దేవవర్గు
సీ. ముక్కంటి యరపది - మోముల వేలుపు
మినుసిగ దయ్యంబు - మిత్తి గొంగ
గట్టువిల్తుఁడు గఱ - కంఠుడు మిక్కిలి
కంటిదేవర బేసి - కంటివేల్పు
వలిమలల్లుడు మిన్ను - వాఁకతాలుపు కొండ
వీటిజంగము గుజ్జు - వేల్పుతండ్రి
వలరాజుసూడు జ - క్కులఱేని చెలికాడు
బూచుల యెకిమీఁడు - పునుకతాల్పు
 
తే. విసపుఁమేతరి జన్నంపు - వేఁటకాఁడు
బుడుత నెలతాల్పు వెలియాల - పోతు రౌతు
తోలుతాలుపు ముమ్మొన - వాలు దాల్పు
నాఁగ భవదాఖ్య లొప్పు నం - ధక విపక్ష!
6
సీ. సోఁకుమూఁకలగొంగ - చుట్టుఁ గైదువుజోదు
పచ్చవిల్తునితండ్రి - లచ్చి మగఁడు
పులుఁగుతత్తడిరౌతు - వలమురితాలువు
వెన్నుఁడు కఱివేల్పు - వెన్నదొంగ
నునుగాడ్పుదిండిపా - నుపునఁ బండెడుమేటి
బమ్మదేవరతండ్రి - తమ్మికంటి
పదివేసములసామి - పసిఁడిపుట్టముదాల్పు
కఱ్ఱినెచ్చెలి తరి - గట్టుదారి
 
తే. యాలకాపరి వ్రేఁతల - మేలువాఁడు
పాలకడలల్లుఁడును బక్కి - డాలుఱేఁడు
ఱేయుఁబవలును జేయుక - న్దోయివాఁడు
మామమామన హరి యొప్పు - శ్రీమహేశ!
7
సీ. పక్కిడాల్వేలుపు - పొక్కిలిపసిబిడ్డఁ
డంచతేజీనెక్కి - యాడురౌతు
మనెడిప్రొద్దులనొస - ళ్లను వ్రాయుదేవర
చదువులవేలుపు - జన్నిగట్టు
తెలిదమ్మిగద్దియఁ - గొలువుండురాయఁడు
నిక్కపుజగమేలు - నేర్పుకాఁడు
కడుపుబంగారుబొ - క్కసముఁజేసినమేటి
పోరోగిరముతిండి - పోతుతండ్రి
 
ఆ. నలువ తమ్మిచూలి - నలుమొగంబులవేల్పు
వేల్పుపెద్ద పలుకు - వెలఁదిమగడు
తాత బమ్మ యన వి - ధాతనామములొప్పు
నఘవినాశ! యీశ! - యభ్రకేశ!
8
తే. గట్లరాయనిపట్టి ము - క్కంటివెలఁది
యేనుఁగులగొంగతత్తడి - నెక్కుదంట
సామిసామేనిఁ జేకొన్న - చాన జగము
తల్లి యన గౌరిపేళ్లొప్పు - ధర నుమేశ!
9
తే. లచ్చి కలుములజవరాలు - పచ్చవిల్తు
తల్లి కఱివేల్పునిల్లాలు - తల్లితల్లి
కడలికూఁతురు సిరి లిబ్బి - పదఁతి తమ్మి
యింటిగరి తన శ్రీయొప్పు - మృగధరాంక!
10
క. తలవాఁకిటను మెలంగెడు
పొలఁతుక పలుకులవెలంది - పొత్తముముత్తో
నలువపడఁతి కలుములపై
దలికోడ లనంగఁ బరఁగు - ధర వాణి శివా!
11
సీ. ఇద్దరుతల్లుల - ముద్దుబిడ్డఁడు పని
చెఱుపులదొర చేట - చెవులవేల్పు
వంకరతొండంబు - వాఁ డేనుఁగు మొగంబు
దేవర పాఁపజం - దెములమేటి
మ్రొక్కువారలపనుల్‌ - చక్కఁజేసెడుసామి
గఱికపూజల మెచ్చు - గబ్బివేల్పు
ముక్కంటిపండుల - మెక్కెడితిండీఁడు
ముక్కంటిగారాబు - ముద్దుపట్టి
 
ఆ. పెద్దకడుపువేల్పు - పిళ్లారి కుడుముల
తిండికాఁడు కొక్కు - తేజిరౌతు
గుజ్జువేలు పొంటి - కొమ్ముదేవర వెన
కయ్య యన వినాయ - కాఖ్య లీశ!
12
సీ. పెనుఁబాఁపకవణంబుఁ - దినువారువమురౌతు
గట్టులయెకిమీని - పట్టిపట్టి
ఱెల్లు చూ లార్గురు - తల్లులకొమరుండు
గాడుపుసంగడి - కానికొడుకు
పుంజుదాలుపు వేలు - పులఱేనిదళవాయి
జంటముమ్మోముల - దంటవేల్పు
కొంచగుబ్బలివ్రక్క - లించినబలుదిట్ట
రెండాఱుచేతుల - దండిమగఁడు
 
తే. వేలుపులమూఁక పేరిటి - వెలఁదిమగఁడు
వేల్పుగమికాఁడు వెనకయ్య - వెనుకవాఁడు
కొమరుసామన సేనాని - కొమరుమిగులు
విగతభవపాశ! కాశీని - వేశ! యీశ!
13
సీ. అలరువిల్తుండు క - న్నులవిల్తుఁడును గమ్మ
విలుకాఁడు చక్కెర - వింటివాఁడు
చెఱకువిల్కాఁడు కెం - జిగురులవిల్తుఁడు
వెడవిల్తుఁడును బచ్చ - విల్తుఁ డించు
విల్లుదాలుపు తుంట - విలుకాఁడు తియ్యవి
ల్కాఁడును జమిలిము - క్కాలినారి
విలుకాఁడు చౌవంచ - ములుకులుగలదంట
రాచిల్కనెక్కెడు - రాయరౌతు
 
తే. మీనుమొసలిసిడంబుల - మేటి చంద
మామయల్లుఁడు వలరాజు - మరుఁడు లచ్చి
కొమరుఁడను పేళ్ల నొప్పును - గుసుమధన్వి
విగతభవపాశ! కాశిని - వేశ! యీశ!
14
సీ. చలువలఱేఁడు వె - న్నెలఱేఁడు రేఱేఁడు
జాబిల్లి రేవెల్గు - చందమామ
తమ్ములపగవాఁడు - కమ్మవిల్తునిమామ
కలువలఱేఁడు పా - ల్కడలిపట్టి
జక్కవకవవిప్పు - ముక్కంటితలపువ్వు
చుక్కలదొర ప్రొద్దు - జోడుకోడె
తపసికన్పాప బి - త్తరిజింకతాలుపు
కఱివేల్పుడాకన్ను - కడలివెన్న
 
తే. పంటపైరులయెకిమీఁడు - జంటదంట
చౌకములపాళ్ల తెలిముద్ద - చలివెలుంగు
వేలుపులబువ్వ చీఁకటి - వేరువిత్తు
నెల యనఁగ జంద్రుపే - ళ్లొప్పు నీలకంఠ!
15
సీ. వెన్నునివలకన్ను - వేఁడివేలుపు ప్రొద్దు
తొవలరాయిడికాఁడు - పవలుసేయు
వేలుపు పచ్చగు - ఱ్ఱాలవజీఱుండు
వేఁడివెలుంగు రే - వెల్గుజోడు
జంటాఱుమేనుల - సామి చీఁకటిగొంగ
యెఱ్ఱనివేలుపు - నివముసూడు
చదలుమానికము ప్రాఁ - జదువుల పెట్టియ
యేడుగుఱ్ఱముల తే - రెక్కుజోదు
మువ్వేలుపులయిక్క - మ్రొక్కులదేవర
గాములఱేఁడు జ - క్కవలఱేఁడు
వేయి చేతులఱేఁడు - వెలుఁగులయెకిమీఁడు
చయువులసాకిరి - చాయమగఁడు
 
తే. మింటి తెరువరి తమ్మివా - ల్గంటి మగఁడు
పోరనీల్గెడుమొనగాండ్రు - పోవుదారి
జగముచుట్టంబు జమునయ్య - జగముకన్ను
నాఁగ సూర్యునిపే ళ్లొప్పు - నాగభూష!
16
సీ. చట్టుపల్‌దెగగట్లఁ - గొట్టెడుజెట్టి నూ
ఱంచులవాలు చే - మించుజోదు
దుగబొట్లపిఱిఁది యై - దుకనుంగవలవేల్పు
పాఱుతపసియింటి - పంచకోడి
యొడలిచూపొడయఁ డె - క్కుడుమొగుల్‌గలప్రోడ
నిక్కువీనులజక్కి - నెక్కురౌతు
తెల్లయేనుఁగు నెక్కి - తిరిగెడుదొర తూర్పు
మాగానియేలెడు - మణియకాఁడు
 
తే. జమిలిచౌవంచపదులు జ - న్నములు సేసి
నట్టివేలుపు సోమాసి - పెట్టుఁజెట్టు
పొట్టితమ్ముఁడు గల్గిన - యట్టివేల్పు
నాఁగ నింద్రుని పేళ్లొప్పు - నాగభూష!
17
ఆ. నీరుపాప గాలి - నెచ్చెలి యన్నింటి
తిండికాఁడు కప్పుఁ - దెరువుజాడ
యంటరానివేల్పు - జంటమోములసామి
యగ్గి యనఁగ నొప్పు - ననలుఁ డీశ!
18
తే. జమునసైదోడు పెతరుల - సామి జముఁడు
ప్రొద్దుకొమరుఁడు గుదెతాల్పు - పోతుజక్కి
నెక్కియాడెడుబలురౌతు - దక్కిణంపు
సామి యన నంతకుం డొప్పు - శ్రీమహేశ!
19
ఆ. మూలరేఁడు సోఁకు - మూఁకలఱేఁడు రే
ద్రిమ్మరీఁడు పొలసు - దిండిపోతు
రక్కసుండు నల్ల - ద్రావువాఁ డనఁగను
నిరృతిపేళ్లు సెల్లు - నీలకంఠ!
20
ఆ. మేటినీరుచూలి - మెయితాలుపులసామి
వల్లెత్రాడుదాల్పు - నీళ్ల రాయఁ
డేటిబోఁటిమగల - యెకిమీఁడు పడమటి
దొర యనంగ నొప్పు - వరుణుఁ డీశ!
21
సీ. వడిగలజింకత - త్తడి నెక్కునెఱరౌతు
మేటిపాములమేఁత - నీటితాత
యొడలితాల్పులపిండు - కుసు రగుబలియుండు
సోఁకుదయ్యము మింటి - చూలి గాలి
కరువలి తెమ్మెర - గాడ్పు పయ్యర యొంటి
మ్రాకుల పెనుముప్పు - మబ్బువిప్పు
సురటివీపులఁ బుట్టు - సుడిగొట్టు చలినట్లు
బక్కవారలపెను - బాద యీఁద
 
తే. అబ్బురపుఁదియ్యవిలుకాని నిబ్బరంపు
దెబ్బపోరుల నలయిక - ప్రబ్బుబోంట్ల
గబ్బిగుబ్బల చెమటల - యుబ్బడంచు
గబ్బినాఁ జను మారుతా - ఖ్యలు మహేశ!
22
క. మరుదాఖ్య లొప్పుచుండును
ధర వినుచూలి యన సోఁకు - దయ్య మనం బ
య్యెర యన గొ ట్టన నీఁ దనఁ
గరువలి యనఁ దెమ్మె రనఁగ - గాలి యనంగన్‌.
23
క. ముక్కంటియనుఁగుజెలి వడ
చక్కేలిక చాగకాఁడు - జక్కులదొర బల్‌
రొక్కమెకిమీఁడు మానిసి
నెక్కెడువాఁడనఁగ జను ధ - నేశుం డభవా!
24
క. విడిముడి గలవేలుపుచెలి
జడముడిజంగంబు గడదె - సం గాపరియౌ
యొడయండు పాఁపతొడవుల
నిడియెడివే ల్పనఁగ నొప్పు - నీశానుఁ డిలన్‌.
25
క. దేవాలయాహ్వయంబులు
కోవెల యన దేవళంబు - గుడి నా వెలయు\న్‌
దేవళ్లన జేజేలనఁ
గా వేలుపు లనఁగ వెలయుఁ - గ్రతుభుగభిఖ్యల్‌.
26
ఆ. క్షితినిఁబేళ్లు దనరు - సీద్రంపుఁ బెద్ద బల్‌
పాఁపఱేఁడు వెన్ను - పానుపనఁగఁ
బుడమితాలు పనఁగఁ - దడవులనిడుపఁడు
చిలువఱేఁ డనంగ - శేషునకును.
27
క. మరునయ్యతేజి పులుఁగుల
దొర పాములవేఁటకాఁడు - తూరుపునా డేల్‌
దొరబువ్వఁ గొన్నలావరి
గరుటామంతుఁ డన నొప్పు - గరుడుం డభవా!
28
ఆ. నల్లవలువతాల్పు - తెల్లనిమైదంట
వెన్నదొంగయన్న - వెఱ్ఱినీళ్ల
మేలువాఁడు దుక్కి - వాలుదాలుపు తాటి
పడగవాఁ డనంగ - బలుఁడు రుద్ర!
29
క. వడముడి యనఁగా గాడుపు
కొడు కన నివి రెండుబేళ్ల - గున్‌ భీమునకుం
బుడమిం గఱ్ఱి యనం గ
వ్వడి యన వివ్వచ్చుఁ డనఁగ - వాసవి యీశా!
30
తే. వేలుపులత్రోవ యుప్పర - వీది యాక
సంబు విను విన్ను మిను మిన్ను - చదలు నింగి
దివి మొయిలుదారి చుక్కల - తెరువు బయలు
గాడ్పుతం డ్రన నభమొప్పు - గరళకంఠ!
31
తే. వెలయు ధరణిఁ జతుర్దిశల్‌ - నలుఁగడ లన
నలరు దచ్చికడ లన ది - శాష్టకంబు
దనరు నీరైదుకడలు నా - దశదిశలును
మౌళిధృతగంగ! యంగజ - మదవిభంగ!
32
ఆ. తాటిసిడమువాని - తల్లి కూఁతురిబిడ్డ
వెన్నునడుగుపాప - మిన్నువాఁక
వేల్పుటేఱు గడలి - వెలఁదుక ముత్త్రోవ
ద్రిమ్మ రనఁగ నొప్పు - దివిజగంగ!
33
తే. వేలుపులగౌరు చౌదంతి - వెల్లయేనుఁ
గనఁగ నైరావతంబున - కాఖ్య లమరు
వేల్పుదొరతేజి యనఁగను - వెల్లగుఱ్ఱ
మనఁగ నుచ్చైశ్శ్రవం బొప్పు - నంబుకేశ!
34
ఆ. పుడుకుఁదొడుకు వేలు - పులగిడ్డి వెలిమొద
వనఁగఁ గామధేను - వలరుచుండుఁ
గల్పకంబు దనరు - వేల్పుఁ జెట్టీవుల
మ్రాను వెల్లమ్రాను - నా నుమేశ!
35
ఆ. అవని గడుసుకైదు - వనఁగ వేయంచుల
కైదు వనఁగఁ జుట్టు - గైదు వనఁగ
బటువుఁగైదు వనఁగఁ - బరఁగు సుదర్శన
చక్రమునకుఁ బేళ్లు - చంద్రమౌళి!
36
ఆ. వలమురి యనఁ జుట్టు - వాలుజో డనఁ గల్మి
కొమ్మమగనిబూర - గొ మ్మనంగఁ
దనరుఁ బాంచజన్య - మునకు నభిఖ్యలు
ధృతకురంగ! ధవళ - వృషతురంగ!
37
తే. రిక్క లనఁ జుక్క లనఁగను - ఋక్షములకు
నాఖ్యలై యొప్పుఁ దెఱఁగంటి - యన్ను లనఁగ
నచ్చర లనంగ వేలుపు - మచ్చకంటు
లనఁగ సురకాంతలకు నాఖ్య - లగు గిరీశ!
38
తే. పవలు పగ లనఁ బే ళ్లొప్పు - దివమునకును
రాత్రిపేళ్లొప్పు రే రేయి - రాతి రనఁగ
వెలయుచుండును రేయెండ - వెన్నెలనఁగఁ
జంద్రికకను సమాఖ్యలు - చంద్రమౌళి!
39
క. మించు లన మెఱుపు లనఁగను
జంచలలకుఁ పేళ్లు దనరు - జలధరములు రా
ణించుం బలుకంగ మొయి
ళ్లంచు మొగుళ్ళంచు మబ్బు - లంచున్‌ భర్గా!
40
క. తొలుచదువులు ప్రాఁజదువులు
దొలుమినుకులు ప్రామినుకులు - దొలుపలుకులు ప్రాఁ
బలుకులు పెనుమినుకులు నా
వెలయున్‌ శ్రుతులకును బేళ్లు - విశ్వాధిపతీ!
41
క. ఇది దేవవర్గు దీనిం
జదివిన వ్రాసినను వినిన - జనులకు నిత్యా
భ్యుదయంబు లొసఁగుచుండును
వదలక కాశీనివాస - వాసుఁడు పేర్మిన్‌.
42
AndhraBharati AMdhra bhArati - AMdhra nAma saMgrahamu - bhAshha - nighaMTuvulu - AMdhranAmasaMgrahamu ( telugu andhra )