భాష నిఘంటువులు ఆంధ్రనామసంగ్రహము
అవతారిక
దేవవర్గు
మానవవర్గు
స్థావరవర్గు
తిర్యగ్వర్గు
నానార్థవర్గు
AndhraBharati AMdhra bhArati - AMdhra nAma saMgrahamu - bhAshha - nighaMTuvulu - AMdhranAmasaMgrahamu ( telugu andhra )