భాష నిఘంటువులు సూచిక
ఆంధ్రనామసంగ్రహముపైడిపాటి లక్ష్మణకవి
ఆంధ్రనామశేషముఅడిదము సూరకవి
ఆంధ్రనామనిఘంటువు (సాంబనిఘంటువు)కస్తూరి రంగకవి
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - nighaMTuvulu ( telugu andhra )