భాష నిఘంటువులు సాంబనిఘంటువు (ఆంధ్రనామనిఘంటువు)
అవతారిక
దేవవర్గు
మానవవర్గు
స్థావరవర్గు
తిర్యగ్వర్గు
నానార్థవర్గు
AndhraBharati AMdhra bhArati - sAMbanighaMTuvu - bhAshha - nighaMTuvulu - sAMba nighaMtuvu AMdhranAmanighaMTuvu ( telugu andhra )