భాష నిఘంటువులు సాంబనిఘంటువు (ఆంధ్రనామనిఘంటువు)
నానార్థవర్గు
క. శ్రీనాయకసాయక వా
ణీనాయకముఖ్యవినుత - నీపేరిట నే
నానార్థవర్గుఁ జేసెద
నానార్థము లొసఁగి ప్రోవు - ననుఁ గృప సాంబా.
1
సీ. గుణమున కాటకుఁ - గోపు నా విలసిల్లు
గోతికి శాఖ కౌఁ - గొమ్మ యనఁగ
శకలంబునకును మా-టకు బలు కన మించు
నిసువును గోవె నఁ - బసి యనంగఁ
గఱికిఁ బైపూరికిఁ - గ ప్పనఁ జెన్నొందుఁ
గొఱ్ఱుకుఁ గడమ కౌఁ - గొఱఁత యనఁగ
మగ గుఱ్ఱమునకు గు-ల్మమున కౌ గుం డన
నెలకుఁ జాబిల్లి కౌ - నెల యనంగ
 
తే. నూటకును జేవకుఁ దనర్చు - నూటయనఁగ
వేఁడుటకుఁ గాఁకకుఁ దలిర్చు - వేఁడి యనఁగ
నంకమునకు బిడ్డకును గం - దనఁగఁ బరఁగు
లలితమునిమానసాబ్జరో-లంబ సాంబ.
2
సీ. ఈఁతచెట్టును లోఁతు - నీఁత యనఁ జెలంగు
నజ్జకుఁ గ్రిందిఁ కౌ - నడు గనంగ
మాల్మికి నడత కి - మ్మగు నలవా టన
నమ్మకు నవ్వ కౌ - నవ్వ యనఁగ
గొడుగును మఱునాఁడు - నలరు నెల్లి యనంగ
నెఱ్ఱకుఁ దిండి కౌ - నెర యనంగ
విరికి నొప్పుటకును - వెలయు నల రనంగఁ
బేరును దండ యౌఁ - బే రనంగ
 
తే. నది యనుటకు భంగమున కౌ - నల యనంగ
నాత్రమునకు వృత్తమున కౌ - నక్కఱ యన
నాలమునకుఁ బలుకుట కౌ - నని యనంగ
నంబరధునీ లసజ్జటా-డంబ సాంబ.
3
సీ. ములికికిఁ జెఱువుకో-పునకు న ల్గనఁ బొల్చు
నైదును దాను నే - నన రహించుఁ
జెవిసొమ్మునకును దం-తువుకుఁ బోఁ గనఁ జెల్లు
బురిటికి సాటికిఁ - బురు డనఁ దగు
నడవికిఁ జూడమి - కగుఁ గాన యనఁ బొల్చుఁ
గల్గును ఱాయియుఁ - గ ల్లనంగఁ
గంచుకొమ్మునకు శృం-గమున కౌఁ గొ మ్మనఁ
బాఁచికి దొంగ కౌ - నాఁ చనంగఁ
 
తే. గరువలికి దయ్యమునకు నౌ - గాలి యనఁగ
ఘటికయును దల్పుమల్కునౌ - గడియ యనఁగ
నూటికిని మర్దనమున కౌ - నూ ఱనంగఁ
జటుల దైతేయమదశైల-శంబ సాంబ.
4
సీ. కడుపుగడ్డయుఁ దూము - నడరు బల్ల యనంగ
విఱివికి శయ్య కౌఁ - బఱ పనంగఁ
గౌముదికిని మ్రొక్కు - కగు వెన్నెల యనంగఁ
బగలును గంటు నౌఁ - బగ లనంగ
నంగళ్లు నొకపోఁగు - నగును బేఁట యనఁగ
నెమిలికి మైత్రి కౌ - నెమ్మి యనఁగఁ
బసుపుతావికి వీథి - కెసఁగు వాడ యనంగఁ
జలికిని గాలి కౌ - వలి యనంగఁ
 
తే. బట్టునకుఁ గొ మ్మనుటకు నౌఁ - బ ట్టనంగ
భేదమునకు మూలమున కౌ - వే ఱనంగ
ఫలమునకు వృద్ధునకుఁ దగుఁ - బం డనంగ
దాసహృదయకాసారకా-దంబ సాంబ.
5
సీ. సాముకూటమునకు - సరస కౌ గరిడి నా
సౌరును ములికి యౌఁ - దీ రనంగఁ
హయశాలకును బాగ - కమరు ఁ బాగా యన
మావి కామ్రమున కౌ - మావి యనఁగఁ
గాహళి కొకచెట్టు - కలరు బూరుగ యన
ఝడితికి విరతి కౌ - వడి యనంగ
హొన్నున కుపకృతి - కొనరు మేల్మి యనంగ
మురువును సొగసు నౌ - మురు వనంగ
 
తే. గళుకునకుఁ గంపకోట కౌ - వెలుఁ గనంగ
మాను మనుటయుఁ దరువు నౌ - మా ననంగఁ
జేవడికిఁ బోలిక కెసంగుఁ - గైవడి యన
డమరుశూలపాశాంకుశా-డంబ సాంబ.
6
సీ. ఘూకంబునకుఁ జెవి-గూబ కౌ గూ బన
శిశువును బులియు నౌఁ - జిఱుత యనఁగ
సంధ్యవార్చుటకు సం-జకు సందె యనఁ బొల్చుఁ
బక్షియుఁ దరువు నౌఁ - బాల యనఁగ
నొకమ్రాఁకునకు వాతె-ఱకు మోవి యనఁ జెల్లు
రిక్కయు బొట్టు నౌఁ - జుక్క యనఁగఁ
గూరకు శ్వాసాన-కుఁ జెలంగు నూ ర్పన
హెచ్చు నెక్కుటయు నౌ - నెక్కు డనఁగఁ
 
తే. గుచమునకుఁ దల్పుచీలకు - గుబ్బ యనఁగఁ
బక్కకును గుణపమున కౌ - బడు గనంగ
దళసరికిఁ బర్ణమునకు నౌ - దళ మనంగ
శంబరాంకకపర్దావ-లంబ సాంబ.
7
సీ. లే పన మెత్తకు - లేపుటకుఁ దనర్చు
డా లనఁగాఁ గాంతి - డాలుఁ బరఁగు
నా డనఁ దగు నాది-నమునకు సీమకు
మిం చన జడలకు - మీఱుట కగు
మోడి నా నల్కకుఁ - బైఁడితున్కకుఁ జెల్లు
బా రన బార యీ-రాఱు నొనరు
దండ నాఁ జెంతకుఁ - దామంబున కెసంగు
సరి యన దండకు - సమమున కగుఁ
 
తే. దోర మనఁగను స్థూలము - నోముదార
మమరు నా ఱిత్తిగయును నూఁ-గారునగును
గ్రు డ్డనఁగ నండమున కంధ-కునకుఁ బొసఁగు
నంబరతరంగిణిజటా-డంబ సాంబ.
8
సీ. కొప్పనంగను వింటి-కొనకును గబరి కౌ
నెన్ను నా నెన్నున - కెన్నుట కగు
న బ్బనంగను దండ్రి - కగపడమికిఁ జెల్లు
నప్ప యనఁగఁ దండ్రి - కక్క కమరుఁ
గలు పన మడిలోని-కసవును బెరుఁగు నౌ
బా సన నానకు - భాష కలరు
డబ్బన గవ్వకు - డంబంబునకుఁ బొల్చు
మే లన మరులకు - మెచ్చున కగుఁ
 
తే. బాలగును క్షీరమునకును - భాగ్యమునకుఁ
గమ్మ యనఁ బత్త్రికకుఁ జెవి-కమ్మ కెనయుఁ
బాప యన బిడ్డకును గను-బాప కెనయుఁ
దాపసోత్తమవినుతిక-దంబ సాంబ.
9
సీ. వెర యనగాఁ దేనె-పెరకు వింతకుఁ బొల్చు
మెఱుఁ గనఁ గాంతికి - మించున కగు
బండ నాఁ దిట్టుకుఁ - బలుగురాతికిఁ జెల్లు
బంతి నాఁ జెండును - బంక్తియు నగుఁ
బెరుఁ గన దధికిని - వృద్ధికిఁ దనరారు
వేఁట నా గొఱియకుఁ - వేఁట కమరు
వెలి యన బయటికి - వెల్లనకుఁ దనర్చు
వీడన వదలును - వీడు నలరు
 
తే. మబ్బనఁగ ముందుసొక్కును - మబ్బును నగు
బులు గనఁగ లాంఛనమునకుఁ - బులుఁగు కొదవు
నా లనఁగ గోవులకు భార్య - కతిశయిల్లు
శంబరాహితమదభిదా-డంబ సాంబ.
10
సీ. గురు వన నొజ్జకుఁ - బరువునకుఁ జెలంగుఁ
నారి నా యల్లెకు - నాతి కెనయు
నూ రనఁ బల్లెకు - నూరువునకుఁ బొల్చుఁ
దమి యన రాత్రికిఁ - దమికి నమరు
గరి యన దంతికిఁ - గప్పునకుఁ దనర్చుఁ
జింత నాఁ దింత్రిణి - చింత యొనరు
మూల యనఁగఁ గోణ-మునకుఁ రిక్కకుఁ జెల్లు
మను వన బ్రతుకును - మనువును నగుఁ
 
తే. గూట మన శిఖరమునకు - గుంపున కగు
జాతి యన నన్వయమునకు - జాతి కెనయుఁ
బురి యనఁగ నెమ్మితోఁకకుఁ - బురికిఁ దనరు
సకలసురచక్రవర్తి శ్రీ-సాంబమూర్తి.
11
క. నిస్తులలక్షణకవి యగు
కస్తూరీ రంగసుకవి-ఘటియించిన యీ
సిస్తగు నాంధ్రనిఘంటు ప్ర
శస్తంబై వెలయుఁగాత - జగతిని సాంబా.
12
క. ఈరుచిరాంధ్రనిఘంటు మ
హారూఢి వహించి మించి - యారవిశశిభూ
తారక మై తారక మై
తారక మౌఁ గాత సుకవి-తతులకు సాంబా.
13
AndhraBharati AMdhra bhArati - sAMbanighaMTuvu - bhAshha - nighaMTuvulu - sAMba nighaMtuvu AMdhranAmanighaMTuvu ( telugu andhra )