దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
07. మరువలేనే

అందాలాదానా
ఆనందాపూ దానా
చారెడూ కళ్ళాదానా
మిసిమీ వన్నేలాదాన
బంతులా బుగ్గాలాదానా
నిన్ను నేనూ
మరువమన్న మరువాలేనే
నిన్ను మరువమన్నా మరువాలేనే

ధవళాపళ్ళావరుసాదానా
అందచందాలదానా
తేనెలొల్కే పల్కులదానా
నాతీనడకలాదానా
చంద్రాచూపులాదానా
హంసానడుమూలాదానా
తీరైనా కనులాదానా
నిన్ను నేనూ
మరువమన్నా మరువలేనే
నిన్నూ - మరువమన్నా మరువలేనే
AndhraBharati AMdhra bhArati - maruvaleenee jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )