దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
09. చెమ్మచెక్క

చెమ్మచెక్క
చారడేసి మొగ్గ
అట్లు పొయ్యంగ
ఆరగించంగ
అరచేతిలో గవ్వ
ఆడుకుందాం రండి
సుబ్బారాయుడి షష్టి
చూసొద్దాం రండి
ఆకుపువ్వుల దండ
అడిగివద్దాం రండి
ఆరుబైట స్థలంలో
ఆడుకుందాం రండి
ముత్యాలచెమ్మచెక్క
ముగ్గులెట్టంగ
రత్నాల చెమ్మచెక్క
రంగులెయ్యంగ
చెమ్మచెక్క
చారడేసి మొగ్గ.
AndhraBharati AMdhra bhArati - chemmachekka jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )