దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
10. హూత్‌

ఉడతా ఉడతా హూత్‌
ఎక్కడి కెళ్ళావ్‌ హూత్‌
కానూరెళ్ళా నూత్‌
ఏమి తెచ్చావ్‌ హూత్‌
కందులు తెచ్చా హూత్‌
ఎక్కడి కెళ్ళావ్‌ హూత్‌
ఏలూరెల్లా హూత్‌
ఏమి తెచ్చావ్‌ హూత్‌
బెల్లము తెచ్చాను హూత్‌
ఎవరికిచ్చావ్‌ హూత్‌
అబ్బాయికెట్టాను హూత్‌
AndhraBharati AMdhra bhArati - huut.h jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )