దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
12. చేతిఆట

గుడి గుడి గుంచం
గుండారాగం
పాములపట్నం
పడగా రాగం
కత్తైనా బద్దైనా
వేన్నీళ్ళా? చన్నీళ్ళా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - cheetiaaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )