దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
22. బస్తాపాట

వస్తావటోలె పిల్ల
వస్తావంటే నిన్ను
వరంగల్లు తీసుకుపోత
వస్తావంటే.
    నన్ను వరంగల్లు
    తీసుకుపోతే వస్తానుగానీ
    మనదారిఖర్చు దప్పిఖర్చు
    తెస్తావటోయి.
మనదారిఖర్చు
దప్పి ఖర్చు తెస్తానుగాని
అడుగుదాటకుండ మాతయింటూ
ఉంటావటే.
    అడుగుదాటకుండ
    మసలుకుంటువుంటానుగాని
    మాటపేచేరాకుండగాను
    చూసుకుంటావా.
పోటీరాకుండగాను
చూసుకుంటానుగాని
పోకిళ్ళు పోతావుంటే
కూకలెడ్తాను.
AndhraBharati AMdhra bhArati - bastaapaaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )