దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
29. తప్పట్లు

తప్పట్లోయ్‌ - తాళాలోయ్‌
దేముడిగుళ్ళో - బాజాలోయ్‌
పండ్లూ ఫలమూ - దేమునికోయ్‌
పాలూ ఉగ్గూ - పాపాయికోయ్‌
AndhraBharati AMdhra bhArati - tappaTlu jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )