దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
35. లాలి

పిల్లి రావే తల్లి
పిల్లలకు తల్లి
పిల్లలకు నీళ్లోసి
పల్లెలకు పంపి
అబ్బాయికి పాలోసి
ఆడుకుందుకు పంపి
ఆడబోయిన చోట
మాడదొరికింది
మాడెట్టి చేయిస్తి
మద్దికాయల్లు
ఆడిరాగా, వాడిరాగా ముద్దు
నట్టింట అబ్బాయి
నడవంగ ముద్దు
AndhraBharati AMdhra bhArati - laali jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )