దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
43. చందమామ

చల్లచల్లకొండమీద చందమామా
చదలేటి మాను మీద చందమామా
సరసాలాడేటోళ్ళు చందమామా
పొద్దూ ఎక్కించారు చందమామా
పొన్నలడేరాలూ చందమామా
మంచామెక్కించారు చందమామా
మల్లెపువ్వు డేరాలు చందమామా
ఏరూ దాటించారు చందమామా
ఎర్రపువ్వు డేరాలు చందమామా
AndhraBharati AMdhra bhArati - chaMdamaama jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )