దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
47. ఓ బావా

ఓ బావ
ఓ బావ
ఓ బావా,
ఒడియాలు
తింటావా
ఓ బావా ...
    మరదల
    మరదల
    ఓ మరదలా
    ఒడియాలు
    తినలేను
    ఓ మరదలా ...
ఓ బావ
ఓ బావ
ఓ బావా,
పాలైన
పిండగలవ
ఓ బావా ...
    మరదల
    మరదల
    ఓ మరదలా
    బర్రెలంటె
    భయమోలె
    ఓ మరదలా ...
ఓ బావ
ఓ బావ
ఓ బావా,
చేలోను
వంగగలవ
ఓ బావా ...
    మరదల
    మరదల
    ఓ మరదలా
    చేనుకోత
    మహసరద
    ఓ మరదలా ...
ఓ బావ
ఓ బావ
ఓ బావా,
రావయ్య
చేలోకి
ఓ బావా ...
    మరదల
    మరదల
    ఓ మరదలా
    ఉసారుగా
    ఉండాదె
    ఓ మరదలా ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - oo baavaa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )