దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
49. బస్తా దిగుమతి

హై లెసోయల్ల హైలెసో
ఓ చూరుకాడ హైలెసో
ఓ పిల్లాదాన హైలెసో
ఓ పెళ్ళిచేసుకుంటే హైలెసో
ఆ పెద్దకాసులదండ హైలెసో
ఆ పెట్టేదగానీ హైలెసో
ఆ చుక్కారయికా హైలెసో
ఆ కుట్టించిపెడ్తూను హైలెసో
నీసన్న సన్నానీ హైలెసో
నీనడుముకూ హైలెసో
నేనొక్క ఒడ్డాణం హైలెసో
నేసేయించిపెడ్తాను హైలెసో
AndhraBharati AMdhra bhArati - bastaa digumati jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )