దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
60. ఆముదం పాట

జీర్నం జీర్నం
వాతాపి జీర్నం
గుర్రము తిన్న
గుగ్గిళ్ళు జీర్నమై
ఏనుగు తిన్న
వెలక్కాయ జీర్నమై
భీముడు తిన్న
పిండివంటలు జీర్నమై
అబ్బాయి తిన్న
పాలూ ఉగ్గూ జీర్నమై
కుందిలాగా కూర్చుని
పందిలాగ పాకి
లేడిలాగ లేచి
నందిలాగ నడిచి
AndhraBharati AMdhra bhArati - aamudaM paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )