దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా
61. రంగం పాట

మగ: నే రంగమెల్లిపోతానె నారాయణమ్మ
        నాను నబ్బరెల్లిపోతానె నారాయణమ్మ

ఆడ: పోతేపోయావు గాని నాయుడుబావ
        నాకు పోగులజత తెత్తావా నాయుడుబావ

మగ: పోగులజత తెత్తేను నారాయణమ్మ
        నువు పొంగిబోర్లపడతావే నారాయణమ్మ

ఆడ: కాసులపేరు తేవోయి నాయుడుబావ
        నాకు కంటె తెచ్చిపెట్టవోయి నాయుడుబావ

మగ: కాసులపేరు తెత్తేను నారాయణమ్మ
        నా ఆశలన్ని తీరుత్తావ నారాయణమ్మ
AndhraBharati AMdhra bhArati - raMgaM paaTa jAnapada gEyamulu - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )