దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు జానపద గేయములు - 2 : ఎల్లోరా

మనవి మాటలు : ఎల్లోరా

తొలిపలుకు : గిడుగు వెంకట సీతాపతి

01. గింజజల్లుడు 02. పడవపాట
03. పిలుపు 04. బుడుగో - బుడుగో
05. పసిడి పల్కులు 06. కోకిలపాట
07. మరువలేనే 08. చందమామ
09. చెమ్మచెక్క 10. హూత్‌
11. నిరాశ 12. చేతిఆట
13. దంపు పదాలు 14. దున్నేపాట
15. దంపుపదం 16. పిండి విసరు పాట
17. కోతలపాట 18. సిన్నీ - సూరి
19. చెరుకుతోట పాట 20. చందమామో?
21. వియ్యపురాలి పాట 22. బస్తాపాట
23. పెండ్లి మాటలు 24. అలక పాన్పు
25. కూపు పాట 26. చేనుకోత
27. గుమ్మాడి 28. తొక్కుపలుకులు
29. తప్పట్లు 30. పొలిపదం
31. బువ్వ 32. పల్లెమామా
33. వెండి గిన్నె 34. విరహం
35. లాలి 36. అమ్మన్న
37. వేరుశనగ 38. సిన్నీ - బావా
39. తత్త్వం 40. ఎట్టా పోనిత్తురా
41. రవఁసిలక 42. ఊడ్పులపాట
43. చందమామ 44. ఏనుగు
45. వేవిళ్ళపాట 46. జోలపాట
47. ఓ బావా 48. పొలిపదం
49. బస్తా దిగుమతి 50. పచ్చగడ్డి పాట
51. దంపు 52. కోడలి పాట
53. నలుగు పాట 54. శ్రీకృష్ణుడుమీద
55. ప్రశ్నలు 56. తారంగం
57. గుమ్మాడి పాట 58. తొక్కుపల్కులు
59. చాకిరేవు పాట 60. ఆముదం పాట
61. రంగం పాట 62. ప్రశ్నలు - సమాధానాలు
63. రక్ష 64. గుఱ్ఱం పాట
65. చెరువు నుంచి 66. పురిటింటి పాట
67. ఏరువాక 68. ధర్మం
69. గాజుల పాట 70. గచ్చకాయలాట
71. ఓ బాలలారా  
 
AndhraBharati AMdhra bhArati - jAnapada gEyamulu 2 - ellOrA - dEshi sAhityamu ( telugu andhra )