కీర్తనలు ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ దేవీ గాయత్రీ నీసాటి
హుసేని - ఆది
పల్లవి:
దేవీ గాయత్రీ నీసాటి
దైవమెవరిల జగదేక సంవర్ధని పర
॥దేవీ॥
అనుపల్లవి:
నీవే బ్రహ్మము నీవే త్రిగుణము
నీవే సకలము నిగమపంజరశుకి
॥దేవీ॥
చరణము(లు):
రవిమండల వాసిని సుహాసిని
భవతరణి మందేహాసురభంజని
నవశశికళాధర పంచవర్ణానన
భువి రాఘవకృత గీతగాన సమ్మోదిని
॥దేవీ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - OgirAla vIrarAghava Sarma (GYAnAnaMdatIrtha) kIrtanalu - dEvI gAyatrI nIsATi - Ogirala ViraraghavaSarma Vira Raghava Sharma GYAnAnaMdatIrtha Jnananandatirdha Jnananandhatirtha Lyrics of Deviganasudha kIrtanalu saMkIrtanalu ( telugu literature andhra )