కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు అకారాది సూచిక
రాగాది సూచిక

వరాళి / ఆదిఅంతా రామమయంబీ జగమంతా రామమయం
వరాళి / రూపకఅడుగుదాటి కదలనియ్యను నాకభయ మియ్యక నిన్ను విడువను
అసావేరి / ఆదిఅబ్బబ్బ దెబ్బలకు తాళలేరా రామప్ప గొబ్బున నన్నేలుకోరా
అసావేరి / ఆదిఅబ్బబ్బా దెబ్బలకు నోర్వలేనురా
ధన్యాసి / చాపుఅబ్బబ్బా రామనామం అత్యద్భుతము
సావేరి / త్రిపుటఅమ్మ ననుబ్రోవవే రఘురాముని
ముఖారి / త్రిపుటఅయ్యయ్యో నీవంటి అన్యాయదైవము
మేచబౌళి / త్రిపుటఅయ్యయ్యో నే నేరనైతి ఆదినారాయణుని తెలియనైతి
వరాళి / రూపకఅయ్యయ్యో నేడెల్ల యీ జీవునకు సుఖమెయ్యెడ లేదుగదా రామయ్య
కల్యాణి / రూపకఆదరణలేని రామమంత్ర పఠనమద్రిజ ఏమనిచేసెను రామా
నాదనామక్రియ / ఆదిఆనంద మానందమాయెను శ్రీజానకి రామస్మరణ చేయగనే
కాంభోజి / ఆటఆనబెట్టితినని ఆయాసపడవద్దు రామచంద్రా
ఆనందభైరవి / ఏకఆశపుట్టె శ్రీరాములతో ఆహా నే పుట్టనైతి
కాంభోజి / ఆదిఇక్ష్వాకు కులతిలక ఇకనైన పలుకవె రామచంద్రా నన్ను
శంకరాభరణ / త్రిపుటఇతడేనా ఈ లోకములో గల
శంకరాభరణ / ఏకఇతరము లెరుగనయ్యా నాగతి నీవే శ్రీరామయ్యా
వరాళి / ఆదిఇదిగో భద్రాద్రి గౌతమి అదిగో చూడండి
ఆహిరి / త్రిపుటఇనకులతిలక ఏమయ్య రామయ్యా
కల్యాణి / చాపుఇన్నికల్గి మీరూరకున్న నేనెవరివాడనౌదు రామ
అసావేరి / త్రిపుటఉన్నాడో లేడో భద్రాద్రియందు
నాదనామక్రియ / ఝంపఎంతపని చేసితివి రామ నిన్నేమందు
వరాళి / రూపకఎంతో మహానుభావుడవు నీవు
ఆనందభైరవి / తిశ్ర ఏకఎందుకు దయరాదు శ్రీరామ
కాంభోజి / ఆదిఎక్కడి కర్మములడ్డుపడెనో యేమిసేయుదునో శ్రీరామా
ఆనందభైరవి / ఆటఎటుబోతివో రామ ఎటుబ్రోతువో రామ
పంతువరాళి / రూపకఎన్నగాను రామభజన కన్న మిక్కిలున్నదా
వరాళి / చాపుఎన్నెన్ని జన్మము లెత్తవలయునో యేలాగు తాళుదు ఓ రామా
బిలహరి / త్రిపుటఎవరు దూషించిన నేమి వచ్చె మరి
బిలహరి / ఆదిఎవరు దూషించిననేమి మరి ఎవరు దూషించిననేమి
ఆనందభైరవి / ఆదిఏటికి దయరాదు శ్రీరాములు నన్ను
వరాళి / ఆదిఏడనున్నాడో నా పాలిరాము
నాదనామక్రియ / ఆదిఏతీరుగ నను దయజూచెదవో యినవంశోత్తమరామా
కల్యాణి / రూపకఏమయ్యరామ బ్రహ్మేంద్రాదులకునైన
నాదనామక్రియ / ఆదిఏమిర రామ నావల్ల నేర మేమిరా రామ
పున్నాగవరాళి / ఆటఏల దయరాదో రామయ్య
బేగడ / ఏకఏలాగుతాళుదు నేమిసేతురా రామా
కానడ / ఆదిఓ రఘునందన రారా రాఘవ శ్రీరఘునందన రారా రామ
మధ్యమావతి / ఆదిఓ రఘువీరా యని నేబిలిచిన
శంకరాభరణ / చాపుకంటినేడు మా రాములను కనుగొంటినేడు
కాంభోజి / ఏకకటకటనీదు సంకల్పమెట్టిదోగాని
ఝంఝోటి / రూపకకమలనయన వాసుదేవ కరివరద మాంపాహీ
సౌరాష్ట్ర / త్రిపుటకరుణ జూడవే ఓ యమ్మ
సౌరాష్ట్ర / ఆదికరుణించు దైవలలామ అహో
సావేరి / ఆటకలయె గోపాలం కస్తూరితిలకం సుఫాలం గోపాలం
ఆనందభైరవి / రూపకకలియుగ వైకుంఠము భద్రాచల
నాదనామక్రియ / ఏకకోదండరామ కోదండరామ కోదండరామ కోట్యర్కధామ
ధన్యాసి / ఆదికోదండరాములు మముగన్నవారు
యమునాకల్యాణి / ఆదిగరుడగమన రారా నను నీ కరుణనేలుకోరా
మోహన / చాపుగోవింద సుందరమోహన దీనమందార
కాపీ / ఆదిచరణములే నమ్మితి నీదివ్యచరణములే నమ్మితి
శహానా / చాపుజనకతనయ నాదు మనవిగైకొని జగజ్జనకునితో దెల్పవే ఓ జననీ
నాట / ఝంపజయజానకీరమణ జయ విభీషణశరణ
పున్నాగవరాళి / ఆదిజానకిరమణ కళ్యాణసజ్జన నిపుణ, కళ్యాణసజ్జన నిపుణ శ్రీరామా
నాదనామక్రియ / ఆదితక్కువేమి మనకు రాముండొక్కడుండువరకు
శంకరాభరణ / రూపకతగునయ్య దశరథ రామచంద్ర దయ దలుపవేమి నీవు
నాదనామక్రియ / ఆదితమ్ముడు తా విల్లమ్ములు దాల్చి
పున్నాగవరాళి / ఆదితర్లిపోదము చాలా దయ యుంచండి ఇక
ధన్యాసి / ఆదితారక మంత్రము కోరిన దొరికెను ధన్యుడనైతిని ఓరన్నా
రుద్రప్రియ / ఝంపదక్షిణాశాస్యం గురు వందే దక్షిణాశాస్యం
మేచబౌళి / త్రిపుటదరిశనమాయెను శ్రీరాములవారి
కాఫి / చాపుదశరథరామ గోవిందా నన్ను దయజూడు పాహిముకుంద
సావేరి / ఆదిదినమే సుదినము సీతారామ స్మరణే పావనము
యమునాకల్యాణి / చాపుదీనదయాళో దీనదయాళో దీనదయాళో పరదేవదయాళో
పంతువరాళి / ఆటదైవమని మీరలేక యింత తాళితిగాక పరాకా శ్రీరామా
మాయామాళవగౌళ / ఏకనందబాలం భజరే బృందావన వాసుదేవం
కల్యాణి / ఆదిననుబ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మతల్లి
భైరవి / తిశ్ర ఏకనమ్మినవారిని మోసముచేయుట న్యాయముగాదుర నాతండ్రి
జంఝాటి / ఆటనరహరిని నమ్మక నరులను నమ్మితె నరజన్మమీడేరునా ఓ మనసా
ఆరభి / చతురశ్ర ఏకనా మొరాలకింపవేమయ్య ఓ రామ రామ
అసావేరి / ఆదినాతప్పులన్ని క్షమియించుమీ జగన్నాథ నీవాడ రక్షింపుమీ
యదుకులకాంభోజి / ఆదినామనవిని విని వేగ ప్రాణనాథా
శంకరాభరణ / ఆదినారాయణ నారాయణ జయగోపాల హరే కృష్ణ
నాదనామక్రియ / త్రిపుటనారాయణ యనరాదా మీ
మధ్యమావతి / చాపునిను బోనిచ్చెదనా సీతారామ
నాదనామక్రియ / ఆదినిన్నునమ్మియున్నవాడను ఓ రామ
పూరికల్యాణి / ఆదినీసంకల్పం బెటువంటిదో గన నెంతవాడరా రామా
ఆనందభైరవి / రూపకపలుకే బంగారమాయెనా
ముఖారి / ఆదిపాలయమాం జయ రామ జయ భద్రాద్రీశ్వర రామ
శ్రీ / ఆదిపాలయమాం రుక్మిణీ నాయక భక్త కామితదాయక
కాపి / ఆదిపావన రామనామ సుధారసపానముజేసేదెన్నటికో
యదుకులకాంభోజి / ఆదిపాహిమాం శ్రీరామయంటే పలుకనైతివి నీ
నాదనామక్రియ / ఏకపాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభో
నాదనామక్రియ / ఆదిపొయ్యేటప్పుడు వెంటరాదుగా పుచ్చినవక్కైన
సావేరి / ఆదిప్రత్యక్షముగాను ఈవేళ బ్రతికించితివయ్యా
కాంభోజి / ఆదిబహుకాలమునకు శ్రీభద్రాచలశేషునకు పాదసేవకుడనైతి
మధ్యమావతి / ఆటబిడియమేలనిక మోక్షమిచ్చి నీవడుగుదాటి పోరా రామా
పంతువరాళి / రూపకబూచివాని పిలువబోదునా ఓ గోపాలకృష్ణా
నవరోప / ఆదిభజరే మానసరామం
నాదనామక్రియ / ఆదిభజరే శ్రీరామం హే మానస
నాదనామక్రియ / ఆదిభళి వైరాగ్యంబెంతో బాగైయున్నది చం
ఆనందభైరవి / ఆదిభారములన్నిటికి నీవె యనుచు నిర్భయుడనై యున్నానురా రామ
బిలహరి / త్రిపుటభావయే పవమాన నందనం భావయే
సురటి / త్రిపుటమరువకను నీ దివ్యనామ స్మరణమెప్పుడు చేయుచుంటిని
మోహన / ఏకమానసమా నీవు మరువకుమా పెన్ని
భైరవి / తిశ్ర ఏకమారుతే నమోస్తుతే మహామతే మారుతే నమోస్తుతే
నాదనామక్రియ / రూపకముచ్చటైననాడవేమిరా కోదండపాణి ముచ్చటైననాడవేమిరా
ఆనందభైరవి / రూపకమేలైన చిటికెన వ్రేలు ప్రాతఃకాలమందున గుట్టెతేలు
కాంభోజి / త్రిపుటరక్షించు రక్షించు రక్షించు రక్షించు
పున్నాగవరాళి / ఆదిరక్షించుదీనుని రామరామ నీ రమణితోడు నన్ను
బిలహరి / ఆదిరక్షించేదొరవని నమ్మితి నన్ను
శంకరాభరణ / రూపకరక్షింపు మిది యేమొ రాచకార్యముపుట్టె రామచంద్ర
అసావేరి / చాపురామ నా మనవిని చేకొనుమా దైవ ల
వరాళి / ఆదిరామ నీదయరాదుగా పతితపావన
ముఖారి / ఆదిరామ రామ నీవే గతిగద సంరక్షణంబు చేయ
కళ్యాణి / ఆదిరామ రామ యని నోట రవ్వంత సేపైన
ముఖారి / ఆదిరామ రామ రామ రామ శ్రీరామ
యమునాకళ్యాణి / ఆదిరామ రామ రామ శ్రీ రఘు
ధన్యాసి / ఆదిరామ రామ శ్రీరామ రామరామ యనరాదా మనసా
కన్నడ / ఏకరామ రామ సీతా రామ
కల్యాణి / ఆదిరామ రామయని నోట రవ్వంతసేపైన
ఆనందభైరవి / ఆదిరామ రారా సీతారామ రారా
యమునాకల్యాణి / ఆదిరామకృష్ణ గోవింద నారాయణ శ్రీ
సౌరాష్ట్ర / చాపురామచంద్రా నన్ను రక్షింపవదేమో నేనెరుగ
మంగళహారతిరామచంద్రాయ జనకరాజజా మనోహరాయ
అసావేరి / చాపురామచంద్రులునాపై చలముచేసినారు
ఖమాఛ్‌ / ఆదిరామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులార
నాదనామక్రియ / ఆదిరామనామ మందుకొనరే పామరులారా
అసావేరి / రూపకరామనామనవి చేకొనుమా దైవరాయ పరాకు చేయకుమా
పంతువరాళి / ఆదిరామనామము బల్కవే పాపపుజిహ్వ
ఆనందభైరవి / చాపురామనామమే జీవనము అన్య మేమిరా కృపావనము
నాదనామక్రియ / తిశ్ర ఏకరామపరాకు రఘురామ పరాకు
పున్నాగవరాళి / ఆదిరామప్రభో నీదయ నామీదను రాదేమయా శ్రీరామ
శంకరాభరణ / ఆదిరామభద్ర రార శ్రీరమచంద్ర రారా
సావేరి / చాపురామసుధాంబుధిధామ రామనాపై
సౌరాష్ట్ర / త్రిపుటరామహో రఘురామహో హే సీతా
అహిరి / ఆదిరామహో సీతారామహో రామహో సీతారామహో
కల్యాణి / ఆటరామా దయజూడవే భద్రాచల
తోడి / ఆటరామా దైవశిఖామణి సురరాజ మనోజ్జ్వల భూమణి
మధ్యమావతి / ఆదిరామా ననుబ్రోవగరాదా నన్ను గన్న సీతా
అసావేరి / ఏకరామా నీ ముద్దుమోము జూపు సుందరరామా
ఆనందభైరవి / రూపకరామా నీచేతేమి కాదుగా సీతాభామకైన చెప్పరాదుగా శ్రీ
నీలాంబరి / ఆదిరామా రారా భద్రాచల రామా రార రామ రామ
నాదనామక్రియ / ఏకరాముడే గలడు నాపాలి శ్రీరాముడే గలడు
ఆనందభైరవి / ఆదిరామునివారము మాకేమి విచారము
నాదనామక్రియ / చాపురామునివారమైనారము ఇతరాదుల గణనసేయము మేము
సావేరి / ఆదిరాముల దివ్యనామస్మరణ జేయుచున్న జాలు
నీలాంబరి / త్రిపుటరావయ్య అభయము లియ్యవయ్య స్వామి ప
బిలహరి / చాపురావయ్య భద్రాచలరామ శ్రీరామా
ఖమాఛ్‌ / త్రిపుటవందనము రఘునాయక ఆనందము శ్రీరఘునాయకా
మోహన / చాపువందే రఘురామా శుభనామ శుభనామ
రేగుప్తి / రూపకవందేవిష్ణు దేవమశిక్షాస్థితి హేతుం
ఆహిరి / చాపువేరేయోచన లేటికే ముమ్మాటికి వేరేయోచనలేటికే
యమునాకల్యాణి / ఏకశరణాగత రక్షణ బిరుదనినే శరణంటి గదయ్యా
చూర్ణికశ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండభాండ
గౌళిపంతువరాళి / ఆదిశ్రీరామ నీనామ మేమిరుచిరా ఓరామ నీనామ మెంతరుచిరా
నాదనామక్రియ / చాపుశ్రీరామనామం మరువాం మరువాం
ధన్యాసి / ఆదిశ్రీరామనామమే జిహ్వకు స్థిరమై యున్నది యున్నది
సావేరి / తిశ్ర ఏకశ్రీరాముల దివ్యనామస్మరణ చేయుచున్న
కాంభోజి / జంపెసకలేంద్రియములార సమయముగాదు సద్దుచేయక యిపుడుండరే మీరు
సావేరి / చాపుసీతారామస్వామి నే జేసిన నేరంబేమి
సౌరాష్ట్ర / ఆదిసెలవా మాకు సెలవా యీ చెఱకేగ
సురటి / ఆటస్వామీ నన్ను రక్షింపవేమి సీతారామా
కన్నడ / ఆటహరిహరిరామ నన్నరమర చూడకు
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - akArAdi sUchika ( telugu andhra )