కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
1. తొలివలపు
2. రావోయి బంగారి మామా
3. ఏ గంటకు?
4. మొక్కజొన్న తోటలో
5. విందుకు పిలుపు
6. గోదారి గట్టంట
7. ఏరుదాటిస్తా
8. ఎందుకో ఈ రేయి
9. ముస్తాబులు
10. బులిపింపులు
11. రాకోయి రాజా
12. కోయిలజంట
13. ఎందుకో మరి?
14. కొండదేవత కొలువు
15. నలిగిన పూవు
16. ఊహపై ఊహ
17. ఇచ్చిత్రం
18. నారాత
19. ఒంటరి పయనం
20. చందమామ
21. ముసురేసిందంటే
22. ఆనాటిమాట
23. మబ్బులు మబ్బులు!
24. చల్లచల్లగా బండి
25. దాగుడు ముచ్చీలు
26. పాటవిసురు
27. మేలుకో
28. పట్నానికి పయనం
29. వెళ్ళిపోదామా?
30. ఈ చెట్టు నీడనే
31. రోడ్డు రోలరు
32. రాౘపగ
33. సందరాలుదాటి
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )