నాటకములు కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావుశ్రీరస్తు.

కన్యాశుల్కము
హాస్యరస ప్రధానమగు నాటకము.

శ్రీ శ్రీ శ్రీ హర్‌హైనెస్‌
ది మహారాజ కుమారికా సాహేబా
ఆఫ్‌ విజయనగరం, మహారాణీ ఆఫ్‌ మాధోగడ్‌, రీవా,
సర్కార్‌ వారి భృత్యుడగు,
గు ర జా డ - అ ప్పా రా వు చే
రచింపబడినది.

రెండవ కూర్పు.

చెన్నపట్ణం
జి. రా మ స్వా మి శె ట్టి గా రి
ముద్రాక్షరశాలయందు
ముద్రాపితంబై ప్రకటింపంబడియె.

వెల 12 అణాలు.
చెన్నపురి ఎస్ప్లెనేడ్‌లోని
వా వి ళ్ల - రా మ స్వా మి శా స్త్రు లు అండ్‌
సన్సువారి డెపోలో దొరకును.

All Rights Reserved
1909.

AndhraBharati AMdhra bhArati - nATakamulu - kanyASulkamu - kanyASulkaM - kanyAshulkamu kanyAshulkaM - gurajADa appArAvu - Kanyasulkam - kanyaasulkam kanyaasulkamu Gurajada AppaRao Gurajada Appa Rao ( telugu literature andhra literature)