vachana sAhityamu vyAsamulu viShaya sUchika
Telugu Version
1947 - 1972 : vishvanAtha satyanArAyaNa
1947 - 1972 : shrI shrI
nigamasharma akka : rALLapalli anaMta kR^iShNa sharma
abhyudaya prasthAnaMlO tolimajilI - nayAgarA : DA\.. ji. vi. subrahmaNyaM
navya saMpradAya kavitvOdyamaM - vishvanAtha : DA\.. ji. vi. subrahmaNyaM
padavA~NmayaMlOstrI : nAyani kR^iShNakumAri
yakShagAnamulu : Daa\.. yas.h. vi. jOgArAvu
tikkanna tIrchina sItamma : rALlapalli anaMta kR^iShNa sharma
ADavALla pATalu : chiMtA dIkShitulu
raMganAthuni Sivakavitvamu : vETUri prabhAkara SAstri
khaMDakAvyamu - bhAvakavitvamu : SaMkhavaraM 'saMpat.h' rAghavAchAryulu
AMdhra nATakamula AraMbhadaSa : DA\.. divAkarla vEMkaTAvadhAni
buRRakatha : SrInivAsa chakravarti
harikatha : DA\.. es.h gaMgappa
dAsu SrIrAmulu - parichayamu : niDudavOlu vEMkaTarAvu
ravIMdruni okagItika - tenugu anuvAdAlu : SrI "SrIvAtsava"
pOlipeddi vEMkaTarAyakavi (krI. Sa. 1800-1875) : vEdamu vEMkaTakR^iShNaSarma
kUchimaMci timmakavi (krI. Sa. 1690-1760) : vEdamu vEMkaTakR^iShNaSarma
kUchimaMchi jaggakavi (krI. Sa. 1700-1765) : vEdamu vEMkaTakR^iShNaSarma
rudrakavi - sugrIvavijayaM : DA. Ar. anaMta padmanAbharAvu
yathAvAkkula annamayya (krI. Sa. 1218 - 1285) : vEdamu vEMkaTakR^iShNaSarma
munipalle subrahmaNya kavi (krI. Sa. 1730 - 1780) : bAlAMtrapu rajanIkAMtarAvu
adhyAtma rAmAyaNa karta munipalle subrahmaNya kavi (konni kotta aMSAlu) : bAlAMtrapu rajanIkAMtarAvu
rAmAyaNa kathAgAnamu - munipalle subrahmaNya kavi KR^ita adhyAtma rAmAyaNa viSiShTata : maMgaLagiri pramIlAdEvi
adhyAtma rAmAyaNa kIrtanala karta subrahmaNya kavi jIvita viSEShAlu : muktEvi SrIraMgAcAryulu

telaMgANalO jaatIyOdyamAlu - DA\.. dEvulapalli rAmAnujarAvu
1. haidarAbAdu prajala svAtaMtryOdyamamu
2. 19va shatAbdamuna haidarAbAdulO patrikA svAtaMtryamu
3. telaMgANamuloo AMdhrOdyamamu
4. telaMgANamulO AMdhra sArasvata vikAsamu (1900 - 1957 madhyakAlamu)
5. AMdhra sAhityamu - telaMgANamu
6. vishAlAMdhrOdyamamu

chaitanya sravaMti - kaLAvibhAgaM
(telugunATa tAnA kAryakramAla saMchika, 2006)
SramanuMDi puTTina kaLalu : nallUri veMkaTESvarlu
burrakatha - sAmAjika prayOjanaM : AchArya es.h. gaMgappa
jAnapada kaLalu - bhAShA sauMdaryaM : DA\.. gummA sAMbaSivarAvu
teluguvAri maMgaLavAdya kaLAvaibhavaM : DA\.. bhUsurapalli veMkaTESvarlu
rAyalasIma kaLArUpAlu : AchArya chigicherla kR^iShNAreDDi
toli jAnapada kaLArUpaM - koravaMji : chiTTinEni SivakOTESvararAvu
telaMgANa kaLArUpAlu - oka vihaMgavIxaNaM : AchArya en.h. bhaktavatsalareDDi
telugu jAnapada nATakaM - O parichayaM : DA\.. ji.{}en.h. prasAdareDDi
vilaxaNa jAnapada kaLArUpaM - pagaTi vEShaM : DA\.. ji. bharadvAja
AMdhrula jAnapada ArAdhanA nR^ityarItulu : DA\.. vi. raMgArAvu
AndhraBharati AMdhra bhArati - vachana sAhityamu - vyAsamulu ( telugu andhra )